PENGUMUMAN DAN TERKINI

==> Selamat Menyambut Hari Guru!
Tema Hari Guru 2012: Guru Inovatif Melonjak Transformasi Pendidikan Negara

PERUTUSAN GURU BESARAssalamualaikum dan salam sejahtera…

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan taufik dan hidayahnya SK Jalan Pegawai telah berjaya mewujudkan blog sekolah untuk dimanfaatkan bersama.

Dengan wujudnya blog ini, diharap SK Jalan Pegawai lebih dikenali oleh masyarakat sekitar, sekaligus sebagai penghubung dan penyebar maklumat yang lebih pantas dan terkini kepada murid-murid, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat. Insya-Allah, mudah-mudahan sekolah ini akan terus berjaya menghasilkan anak didik yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum serta berakhlak mulia selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kerjasama dari semua warga SK Jalan Pegawai dalam menjayakan usaha-usaha murni ini sangatlah saya hargai. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan fikiran dan tenaga dalam usaha membangunkan laman blog ini.

 Sekian....

Datin Hj Rusna Binti Abdullah@ Long
Guru Besar Sk Jalan Pegawai

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara"

GALERI SK JALAN PEGAWAI